Alkoholpolitik

Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.

Ved at sætte en alkoholpolitik på benene forpligtiger vi samtidig hinanden til at tage emnet op med spillerne i klubben. Derigennem håber vi at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.


FORMÅL:

 • At bidrage til at give medlemmerne i klubben et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol og advare mod rusmidler. 
 • At give medlemmerne ansvarsbevidsthed i forhold til modspillerne, medspillerne og den enkelte spiller selv.
 • At give medlemmerne en bevidsthed om indtagelse af alkohol og dennes virkning på kroppen.
 • At give de unge et positivt alternativ til steder, hvor alkohol og andre euforiserende stoffer ikke er i centrum.
   

RETNINGSLINJER/REGELSÆT FOR NYDELSE AF ALKOHOL OG RUSMIDLER: 

 • Det er ikke tilladt at medbringe øl, alkohol eller rusmidler på klubbens/skolens område.
 • Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år. 
 • Der må ikke medtages glasflasker/dåseflasker i omklædningsrummene.
 • Personer, der møder beruset eller på anden måde påvirket op til træning/kamp, bortvises (ved unge under 18 år kontaktes forældrene).
 • Hvis andre hold har øl/alkohol med, kan vi ikke tillade, at de kommer ind i vore lokaler og drikker.
 • AIK Vejgaard forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i AIK Vejgaard. Hvis klubbens ledelse observerer eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i AIK Vejgaard optræder i påvirket tilstand, vil pågældende bliver kontaktet af AIK Vejgaards ledelse og gjort bekendt med AIK Vejgaards alkoholpolitik. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine hverv i AIK Vejgaard. 
 • Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubben alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik. 
 • Alle sager omhandlende alkohol- og rusmiddel politik behandles på bestyrelsesniveau.
   

UDSKÆNING OG NYDELSE AF ALKOHOL VED LUKKEDE MEDLEMSARRANGEMENTER KAN DOG ACCEPTERES, HVIS DET SKER PÅ FØLGENDE BETINGELSER:

 • Det er ikke tilladt at medbringe alkohol og euforiserende stoffer til arrangementer.
 • Udskænkning må kun finde sted, hvis dette i forvejen er synliggjort i indbydelsen.
 • Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse. 
 • Deltagere under 18 år skal have en skriftlig accept fra forælder for at måtte indtage alkohol til arrangementer.
 • Hvor et arrangement kræver spiritusbevilling, skal reglerne for denne overholdes.
 • Overtrædelse af reglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning eller hjemsendelse fra det pågældende arrangement (Forældrene kontaktes, hvis den unge er under 18 år).  
   

RETNINGSLINJER FOR TRÆNERE/LEDERE: 

 • Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens alkoholpolitik.
 • Kopi af regelsæt udleveres.
 • Det kræves at emnet tages op af træner/leder på mindst et forældre/spillermøde om året.
 • Trænere/ledere har bemyndigelsen til at bortvise påvirkede idrætsudøvere. 
 • Bestyrelsen informeres.

 

TRÆNERE OG LEDERE HAR BEMYNDIGELSE TIL AT PÅTALE MEDBRINGELSE AF DRIKKEVARER I FORENINGEN/OMKLÆDNINGSRUM. HVIS PÅTALE IKKE EFTERLEVES, INFORMERES BESTYRELSEN.